Szakképző intézmények szakmai tanárai és gyakorlati oktatói pedagógiai képzése, továbbképzése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Szakképző intézmények szakmai tanárai és gyakorlati oktatói pedagógiai képzése, továbbképzése c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.2.6-13/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése
áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot,
hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre
Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a
vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az
állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek
létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által
is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen
kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új
Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a
gazdaság egészének dinamizálása várható.
Ezek:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány – Innováció – Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés – Tranzitgazdaság
A foglalkoztatási program a szakképzés rendszerének fejlesztése prioritás
céljait határozza meg, köztük azt, hogy a szakképzésnek meghatározó
szerepet kell játszania a későbbi munkaerő-piaci hátrányok megelőzésében, a
tanulókat fel kell ruházni a foglalkoztathatóságukat biztosító
kompetenciákkal, a lemorzsolódás csökkentésén keresztül meg kell előzni az
alacsony iskolázottságú népesség újratermelődését.
A tanulók fejlesztéséhez köthető célok eléréséhez – tekintettel arra, hogy
az ismeretátadás, kompetenciafejlesztés helyszíne alapvetően az iskola –
elsősorban a jól képzett tanárok és oktatók tudnak hozzájárulni. Ezért
elengedhetetlen az ő képzésükről és továbbképzésükről is gondoskodni.
Tekintettel arra, hogy az utóbbi években megsokasodtak az iskolákban a
tanulók magatartásához és viselkedéséhez köthető problémák és ezeknek a
helyzeteknek a kezeléséhez speciális pedagógiai ismeretek szükségesek,
továbbá, mert a tanulói igények, tanulási attitűdök változásából adódóan az
ismeretátadás és kompetenciafejlesztés folyamata is megkívánja az új
tanítási-tanulási módszertanok alkalmazását, a TÁMOP 2.2.6-13/1 pályázat
támogatást kíván nyújtani a szakképzést folytató iskolák szakmai tanárai és
gyakorlati oktatói továbbképzéséhez.
Jelen konstrukció célja a pedagógus-mesterségbeli tudással rendelkező
emberi erőforrás biztosítása a különösen érzékeny és jelentős kihívásokat
jelentő szakképző iskolai tanulói réteggel foglalkozók körében nem csupán
az érintett pedagógusokat segíti munkájuk magasabb szintű ellátásában,
hanem az általuk tanítottak foglalkoztathatóságához, alacsonyabb arányú
lemorzsolódás eléréséhez is hozzájárul.
A konstrukció részcéljai
Jelen konstrukció három részcél mentén épül fel, melyek megvalósítására
külön-külön és mindháromra együtt is nyújtható be pályázat.
1) Felsőfokú végzettségű, de pedagógiai végzettséggel nem rendelkező,
pedagógus munkakörben alkalmazottak (szakmai, elméleti és/vagy gyakorlati
tárgyat tanító) továbbképzése: a pedagógus végzettség megszerzése
2) A szakképző iskolákban tanító szakoktatók/gyakorlati oktatók legalább 60
órás pedagógiai-módszertani továbbképzése
3) A szakképző iskolákban tanító pedagógus végzettséggel rendelkező
szakoktatók/gyakorlati oktatók legalább 60 órás pedagógiai-módszertani
továbbképzése
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló
keretösszeg a konvergencia régiókban 1 400 000 000 forint.
A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek finanszírozására nincs
lehetőség.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Pályázatot nyújthatnak be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 7.§ (1) d, e. bekezdése szerinti alábbi – OM- azonosítóval
rendelkező – nevelési-oktatási intézmények:
– szakiskola;
– szakközépiskola
amelyek a konvergencia régiókban székhellyel vagy tagintézménnyel
rendelkeznek.
A felsorolt nevelési-oktatási intézménytípusok fenntartóra tekintet nélkül
pályázhatnak.
Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása
szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a
Támogatói Okirat nem nevesíti.
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
A pályázat célcsoportja a támogatott intézményben felsőfokú végzettségű, de
pedagógiai végzettséggel nem rendelkező, pedagógus munkakörben alkalmazott
szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat oktató tanárok és a szakképző
iskolákban tanító szakoktatók/gyakorlati oktatók.
– A támogatásban részesülő a pályázat benyújtását megelőző legalább 2 éve
pedagógusi munkakörben alkalmazott. A munkaviszonyban/közalkalmazotti
jogviszonyban oktató tanárokat minimum 50%-os munkaidőben szükséges
foglalkoztatni.
– Az előző tanévben munkatevékenységük legalább 60%-át a szakmai
képzésben/oktatásban való közreműködésnek kell kitenni.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy egy személy csak a pályázati útmutató
A2. pontjában szereplő 1) vagy 2) vagy 3) részcél keretében megvalósuló
képzésen vehet részt.
A projekt adatlap 1.2. pontjában kérjük megadni, hogy melyik – jelen
útmutató A2. pontjában meghatározott – részcél megvalósítására kíván
pályázni.
Támogatható tevékenységek köre
Előkészítési tevékenységek:
1) közbeszerzés
2) beiskolázás (jelentkezés)
A projekt során megvalósítandó tevékenységek:
3) pedagógus végzettség megszerzésére irányuló képzésben való részvétele
4) pedagógus végzettséggel rendelkező/nem rendelkező szakoktatók/gyakorlati
oktatók pedagógia-módszertani továbbképzésben való részvétele
5) a képzésben, továbbképzésben részt vevő tanár/oktató tanóráinak és
foglalkozásainak más pedagógus általi helyettesítése
6) a képzés, továbbképzés során szerzett szakma-pedagógiai ismeretek
átadása, a jó gyakorlatokat és tapasztalatokat továbbadó bemutató órák,
foglalkozások megtartása
7) tájékoztatás, nyilvánosság
8) projektmenedzsment feladatok ellátása
Projekt területi korlátozása
A projekteknek Magyarországon, a konvergencia régiók területén kell
megvalósulniuk.
Kizárólag a konvergencia régióban székhellyel vagy feladat-ellátási hellyel
rendelkező iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények pályázhatnak.
A pályázó kizárólag a konvergencia régióban lévő székhelyére vagy
feladat-ellátási helyére vonatkozóan nyújthat be pályázatot.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 2 000
000 Ft, de legfeljebb 15 000 000 Ft lehet.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati
útmutatóban közzétett befogadási és jogosultsági, valamint szakmai és
pénzügyi projekt szempontok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon, a Pályázati
Felhívásban, valamint a jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel,
elektronikusan nyújtható be.
A projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő
program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a
https://www.nfu.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag xzip formátumban
fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap
feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt projekt adatlap nem lehet üres és a megfelelő
konstrukcióra kell vonatkoznia. A projekt adatlap mellékleteként
benyújtandó dokumentumokat a kitöltő program alkalmazásával a
dokumentumtárba kell csatolni.
A fentiekre tekintettel a pályázati dokumentáció kitöltő programmal történő
kitöltését követően feltétlenül nyomtassa ki Nyilatkozat elektronikusan
benyújtott pályázathoz című dokumentumot és annak a kötelezettségvállalásra
vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt eredeti példányát a
pályázati dokumentáció részeként nyújtsa be!
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az
útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón a pályázati
kiírás részét képező, kinyomtatott (kitöltő program esetén a kitöltő
programból nyomtatott nyilatkozat) és kötelezettségvállalásra vonatkozó
aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt
csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai /futárposta
(garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás
igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.2.6-13/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest,
Váci út 45. “C” épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a
pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a
Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-2.2.6-13/1), a Pályázó nevét és címét.
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés
sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az https://www.nfu.hu
honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel.: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: https://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7)
bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának
határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők
kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a
kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül
tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2013. február 18-tól 2013. március 14-ig
lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban
érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a
Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos,
papír-alapú benyújtását is.

Olvass tovább: https://aokdsz.webnode.hu/news/szakkepzo-intezmenyek-szakmai-tanarai-es-gyakorlati-oktatoi-pedagogiai-kepzese-tovabbke/

icon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtubeicon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtube