Pályázat ökoiskolai cím elnyerésére

Cím: Ökoiskola és Örökös Ökoiskola Cím elnyerése
Kiíró: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének b)-h) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül
————————————-
Pályázati felhívás Ökoiskola és Örökös Ökoiskola Cím elnyerésére (2013)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET nevelési-oktatási intézmények számára Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

A pályázat célja
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön.
A fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság valamint a fenntartható fogyasztás és fejlődés oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák 2005-ben közösen létrehozták az “Ökoiskola” címet (továbbiakban: Cím), melyet azóta minden évben pályázat útján nyerhetnek el a nevelési-oktatási intézmények.
A Cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan és rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti-, és egészségneveléssel.
A Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ “A fenntarthatóságra oktatás 2005-2014” évtizedének programjához. A Cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI (Iskolai Környezeti Kezdeményezések) nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.

A pályázat tárgya: A kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó intézmények számára az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerése

A pályázók köre: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §
(1) bekezdésének b)-h) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül.

Az Ökoiskola cím alkalmazhatósága
– A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar Ökoiskola cím az oktatási- nevelési intézmények megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az intézményt a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést nyújt az intézmény munkájáról a fenntartó számára.
– Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat intézményei nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, illetve a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
– A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.

A díjazottak oklevelet kapnak.
Az oklevelet az EMMI oktatásért felelős államtitkára és a VM környezeti nevelésért felelős igazgatási és jogi helyettes államtitkára közösen adják ki.
A pályázaton elnyert Cím nem jár együtt költségvetési támogatással.
Az elnyerhető Címek száma nincs maximálva.

Pályázati feltételek
– A tagintézményekkel rendelkező intézményeknek tagintézményekként külön-külön kell pályázatot benyújtaniuk. Amennyiben az intézmény az alapító okiratában rögzített több tagintézménnyel rendelkezik, kizárólag azon tagintézményeire nyújthat be külön-külön pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.
– A pályázónak rendelkeznie kell nevelőmunkájára vonatkozóan olyan kiemelkedő és eredményes feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósult meg, illetve a pályázónak képesnek kell lennie arra, hogy a Cím elnyerését követően folyamatosan teljesítse az Ökoiskola kritériumrendszer feltételeit, mely a 3. sz. melléklet, az Önértékelési táblázat bevezetőjét képezi.
– A pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy helyi nevelési programjában központi szerepet foglal el a környezeti nevelés, továbbá hogy a programokat az adott tagintézmény, illetve ha teljes intézményről van szó, akkor a teljes intézmény vonatkozásában valósítja meg.
Pályázati feltételek az Ökoiskola cím elnyerésére – első alkalommal:
– Minden olyan intézmény, tagintézmény pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy intézményi oktató-nevelő munkája során minden kritériumcsoport esetében teljesíti az Önértékelési táblázatban (3. sz. melléklet) az először pályázó intézmények számára kritériumcsoportonként meghatározott minimumpontszámokat, és önértékelésére kapott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 60 pontot.

Pályázati feltételek az Ökoiskola cím megújítása esetén:
– Minden olyan intézmény, tagintézmény pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy intézményi oktató-nevelő munkája során minden kritériumcsoport esetében teljesíti az Önértékelési táblázatban (3. sz. melléklet) az újra pályázó intézmények számára kritériumcsoportonként meghatározott minimumpontszámokat, és önértékelésére kapott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 80 pontot.
Az intézmény bemutatása során igazolja, hogy az elmúlt három évben fejlesztette ökoiskolai munkáját.

Pályázati feltételek az Örökös Ökoiskola cím elnyerésére:
– Minden olyan intézmény, tagintézmény pályázhat, amely legalább három alkalommal elnyerte már az Ökoiskola címet, illetve 2013-ban harmadik alkalommal az Ökoiskola Cím birtoklásának legalább 6. évében nyeri el azt.
– Az Örökös Ökoiskola cím elnyeréséhez az Ökoiskola címre harmadszor pályázó intézmények, tagintézmények az Ökoiskola 2013 pályázathoz kérjük, mellékeljék az intézmény (vagy alapító okirattal igazolt jogelődje) által korábban elnyert Ökoiskola oklevelek másolatait, valamint az Ökoiskola cím elnyerése óta jogutódlással átalakult intézmények esetében az alapító okirat másolatát is, mely igazolja, hogy az intézmény/tagintézmény jogelődjének pedagógiai munkáját folytatja.
Pályázatot benyújtani az alább felsorolt összes dokumentum benyújtásával
lehet:
1. Pályázati adatlap
2. Szándéknyilatkozat
3. Önértékelési táblázat
4. Az intézmény és ökoiskolai tevékenysége bemutatása Örökös Ökoiskola cím pályázat esetén benyújtandó további dokumentumok:
5. Az iskola korábbi Ökoiskola okleveleinek másolata.
6. Jogutód intézmény esetén alapító okiratának másolata, mely igazolja, hogy jogelődjének pedagógiai munkáját folytatja.
Érvényesen pályázni csak a jelen pályázati felhíváshoz tartozó, megfelelően kitöltött pályázati adatlap, a kitöltött és csatolt mellékletek, továbbá a szükséges nyilatkozatok teljes körű benyújtásával lehet.

A pályázat elbírálása
A pályázatokat az EMMI és a VM által közösen kijelölt Értékelő bizottság szakértők bevonásával bírálja el.

Az Értékelő bizottság összetétele/tagjai
Elnök: Simonyi István (EMMI)
Szavazati joggal rendelkező tagok
1. Dr. Gerőcs Valéria (VM),
2. Victor András (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület – MKNE) 3. Havas Péter (KÖRLÁNC Egyesület) Titkárság (a lebonyolító részéről delegált személyek) Varga Attila és Vadonné Dobos Éva (OFI)

Az értékelés főbb szempontjai
Formai értékelés
– Vizsgálandó szempontok
o Kötelező pályázati dokumentumok megléte a kiírásban rögzített módon és formában o Kötelező mellékletek megléte a kiírásban rögzített módon és formában o Megfelelés a kiírásban rögzített formai követelményeknek:
minimális karakterszám a 4. sz. mellékleten, kötelező aláírások megléte a dokumentumokon, az önértékelési táblázat celláinak pályázati kiírás alapján történt kitöltése.

Tartalmi értékelés
1. Vizsgálandó szempontok
– Az önértékelési táblázatban a teljesített és tervezett kritériumok dokumentálására megjelölt dokumentumok esetében a beazonosíthatóság és a relevancia.
– Az önértékelési táblázatban a teljesített és tervezett kritériumokkal kapcsolatban megjelölt felelős kapcsolattartó esetében szintén a beazonosíthatóság és a relevancia.
– Az önértékelési táblázatban a tervezett kritériumok esetében megjelölt határidő a pályázati kiírásban rögzített megadott időtartamon belüli-e és reális-e.
– Az önértékelési táblázat alapján a pályázó iskola eléri-e a minimum pontszámot a pályázati kiírásban meghatározott módon, minden kritériumcsoport esetében.
– A pályázó ökoiskolai munkája illeszkedik-e a település fenntarthatóság-központú településfejlesztési koncepciójához, és a fenntartó írásban nyilatkozott-e, hogy támogatja az iskolát ökoiskolai céljainak elérésben.
– A pályázatot írásbeli nyilatkozatával támogatja a munkavállalók közössége, a pályázó közalkalmazotti tanácsa.
– A pályázó munkáját külső partnerek (civil szervezetek, cégek,
magánvállalkozók) is támogatják. Az erre vonatkozó három évnél nem régebbi, hatályos írásbeli nyilatkozatokat csatolni kell.
– A pályázó a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában törekszik arra, hogy biztosítja a különböző nevelési fokozatok egymásra épülését (óvoda, általános iskola, középiskola, felsőoktatás).
2. A szakértők, a pályázatok beadását követően, a pályázat értékelésének első ütemében 2013. május 15-ig, az értékelés második ütemében 2013.
október 31-ig javaslatot tesznek az Értékelő bizottság számára.
3. Az EMMI közoktatásért felelős helyettes államtitkára az Értékelő bizottság javaslata alapján 15 napon belül döntést hoz.
4. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a döntést követő 10 napon belül elektronikus levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját az OFI (https://www.ofi.hu), az Ökoiskola Hálózat (https://www.okoiskola.hu) honlapján és a Kormányzati portálon (
https://www.kormany.hu) a VM és az EMMI honlapjain közzéteszi.
Az Ökoiskola cím és oklevél ünnepélyes átadásáról a nyertes pályázókat külön értesítjük.

További információk
– A Címet elnyerő intézmények oklevelet kapnak, mely igazolja, hogy az intézmény jogosan használja az Ökoiskola címet és emblémát.
– Az Ökoiskola Címet a nyertes pályázó az oklevél keltezésétől számított három naptári éven keresztül használhatja.
– A Cím – a kritériumrendszer alapján – a hároméves periódus végén újabb pályázat útján szerezhető meg ismét.
– A Címet második alkalommal elnyerő pályázók számára lehetőség nyílik arra, hogy az Ökoiskola programon belül mentori feladatokat vállaljanak.
– Ha a Címet már korábban elnyert intézmények három éven belül új pályázattal nem kezdeményezik a Cím birtoklásának meghosszabbítását, akkor a három év lejártával a Címet automatikusan elveszítik, melyről értesítést kapnak. A Címet elveszítő intézmények a későbbiekben újabb pályázat útján visszanyerhetik Címüket. Ez esetben a Címre újrapályázó intézménynek tekintendők.
– Az Örökös Ökoiskola címet elnyert sikeres pályázók visszavonásig használhatják a címet.
– Az Örökös Ökoiskola címet elnyert intézmények közül az Ökoiskola programon belül – mint a program potenciális forrásközpontja – lehetősége van mentori feladatok vállalására is.
– Az intézmények Címnek megfelelő tevékenységét az oktatásért és a vidékfejlesztésért felelős minisztérium (a jelen pályázat kiírásának időpontjában a Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium), valamint az általuk felkért szakemberek ellenőrzik a Cím használatának ideje alatt.
HIÁNYPÓTLÁSRA EGYSZERI ALKALOMMAL, AZ ARRA TÖRTÉNŐ FELSZÓLÍTÁS ÁTVÉTELÉT KÖVETŐ ÖT MUNKANAPON BELÜL VAN LEHETŐSÉG!

A pályázat benyújtása
– A pályázat beadási határideje folyamatos.
Az értékelés az év során két ütemben történik:
1. ütem 2013. április 3. 24.00 óra (a postabélyegző kelte, az elektronikus beküldés határideje) beküldött pályázatok értékelése 2. ütem 2013. szeptember 16. 24.00 óra (a postabélyegző kelte, az elektronikus beküldés határideje) beküldött pályázatok értékelése A szeptember 16. után postára adott küldemények automatikusan a következő tanévre beadott Ökoiskola Cím pályázatként kerülnek nyilvántartásba.
Kérjük, hogy a pályázat 1 eredeti példányát ajánlott küldeményként nyújtsák be!
(Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán a megfelelő dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)
– A pályázat teljes dokumentációját összeállítva, egy borítékban, ajánlott küldeményként, postai úton kell eljuttatni az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet címére: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. (1363 Budapest, Pf. 49).
A borítékon kérjük feltüntetni: Ökoiskola cím 2013.

Ezen kívül a
A pályázat 1. sz mellékletében kért adatokat a https://felmeres.ofi.hu/index.php?sid=97469&lang=hu címen elérhető elektronikus felületre töltsék fel.
– A pályázat 3. sz. mellékletét elektronikus formában el kell küldeni a vadonne.eva@ofi.hu címre.
– A pályázat elkészítését támogató segédanyagok a https://www.okoiskola.hu honlapon megtalálhatóak.
A pályázatról és szakmai kérdésekben további információt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben Vadonné Dobos Éva és Varga Attila pályázati referensek nyújtanak a 06/1/235-7270 telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óra között, pénteken 8:00-14:00 óráig, illetve e-mailen a vadonne.eva@ofi.hu, címen. Az elektronikus pályázással kapcsolatban technikai segítséget szintén ezen az e-mail címen kérhetnek.

Az Ökoiskola címet elnyerő intézmények kötelezettségei A Címet elnyert intézményeknek az önértékelés alapján minden tanévben feladattervet kell készíteniük, amely az intézmény éves munkatervének szerves részeként kijelöli a tanév ökoiskolai feladatait, felelősökkel, határidőkkel. A feladattervet az intézményeknek – a meghatározott határidők betartásával – végre kell hajtaniuk.

Örökös Ökoiskola cím
1. Az Örökös Ökoiskola cím visszavonásig érvényes. Egyebekben az Örökös Ökoiskola címmel rendelkező intézmények jogai és kötelezettségei az Ökoiskola címmel rendelkező intézmények jogaival és kötelezettségeivel megegyeznek. Egy intézmény Örökös Ökoiskola címének visszavonásáról az ökoiskolai monitoring vizsgálatok eredményei alapján az EMMI oktatásért felelős államtitkára és a VM környezeti nevelésért felelős igazgatási és jogi helyettes államtitkára közösen döntenek.
2. Azok az intézmények, amelyek a 2013-as Ökoiskola pályázatukkal válnak jogosulttá az Örökös Ökoiskola címre, a 2013-as Ökoiskola pályázatuk sikere esetén automatikusan Örökös Ökoiskola címet szereznek.
A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen felhívásban meghatározott feltételeket.
https://www.ofi.hu

icon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtubeicon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtube