Megjelent a NEFMI 25/2011 (V.18.) rendelete

A nemzeti erõforrás miniszter 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelete
a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának,
a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának
és a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának
támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének
részletes szabályairól
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 11. pont c) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következõket rendelem el:
1. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának támogatása
1. § (1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához támogatást (a továbbiakban:
programtámogatás) igényelhetnek a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény
(a továbbiakban: költségvetési törvény)
a) 13. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények (a továbbiakban:
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény),
b) 35. § (1) bekezdésében meghatározott helyi önkormányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatok
és többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: önkormányzati fenntartó), valamint
c) 42. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói
(a továbbiakban: közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója)
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: igénylõ], ha az általuk fenntartott középiskola, középiskolai kollégium vagy
kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmény (a továbbiakban együtt: intézmény) a 2000. óta
meghirdetett, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet [a továbbiakban:
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/I. §-a szerinti intézményi pályázatokon a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjának (a továbbiakban: AJTP) megvalósítására jogot szerzett, és a 2010–2011. tanévben
mûködteti az AJTP-t.
(2) Az igénylõ és az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-ában meghatározott
és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet [a továbbiakban: 17/2004. (V. 20.) OM rendelet] 3. számú mellékletében, továbbá a
Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet [a továbbiakban:
46/2001. (XII. 22.) OM rendelet] 4. számú mellékletében meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók
nevelését, oktatását.
(3) A programtámogatás mértéke
a) az igénylõ által fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tanévben idõarányosan
4 hónapra, a 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra,
b) az igénylõ által fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb 420 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tanévben
idõarányosan 4 hónapra, a 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra.
(4) A programtámogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.) OM
rendelet 4. számú mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi erõforrásokkal kapcsolatos
költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai
szolgáltatás nyújtására fordítható.
2. § (1) A programtámogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt 2011. május 27-éig
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett
elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban a Kincstárnak
az önkormányzati fenntartó székhelye szerint területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság),
11778 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 52. szám
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az adatlapok AJTP honlapjáról (https://www.ajtp.hu) kinyomtatott példányát, két eredeti
példányban az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (a továbbiakban: OFI)
részére küldi meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási igényhez mellékelni kell
a) az 1. mellékletet,
b) a középiskolák számára igényelt programtámogatás esetében a 2. mellékletet, a középiskolai kollégiumok
számára igényelt programtámogatás esetében a 3. mellékletet, valamint
c) a 14. §-ban foglaltak szerinti 10. mellékletet.
(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt – az öt napos hiánypótlási határidõt
követõen – 2011. június 10-éig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem
továbbított igénylésekrõl az Igazgatóság 2011. június 10-éig értesíti az önkormányzati fenntartót.
(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos határidõvel
hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartóját, valamint a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.
3. § (1) Az 1. § alapján benyújtott igények támogatásáról 5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság tesz javaslatot az oktatásért felelõs
miniszternek (a továbbiakban: miniszter) 2011. június 24-éig. A bizottságba a miniszter két fõt, az OFI, a Kollégiumi
Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany János Kollégiumi Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy fõt
delegál. A döntés-elõkészítõ bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.
(2) A miniszter az 1. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ támogatási igények alapul vételével a
programtámogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra tekintettel az 1. § (3) bekezdésében meghatározott
keretek között dönt. A miniszter döntését az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján
2011. július 8-áig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI közli az igénylõvel.
(3) A programtámogatás utalványozásának feltétele, hogy a programtámogatást elnyert igénylõ és az általa fenntartott
intézmény az OFI-val 2011. augusztus 10-éig támogatási szerzõdést köt.
(4) A (3) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját és a programtámogatás összegét a
miniszter 2011. augusztus 19-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A programtámogatást a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok”
alatti forrás terhére a 2011. év szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
2. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása
4. § (1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában (a továbbiakban: AJKP) részt vevõ azon igénylõ
részére, amely az általa fenntartott középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú
intézmény tizedik-tizenharmadik évfolyamos tanulói után az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló
17/2010. (III. 30.) OKM rendelet alapján támogatásban részesült, a 2010–2011. tanév 2011. január 1-jétõl augusztus 31-éig
tartó idõszakára kiegészítõ támogatást (a továbbiakban: kiegészítõ támogatás) igényelhet az 1. melléklet és a 4. melléklet
szerinti adatlapok benyújtásával.
(2) A kiegészítõ támogatás mértéke legfeljebb 630 000 Ft/fõ/év.
(3) Az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és
kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban az Igazgatósághoz, a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény az adatlapok AJKP
honlapjáról (https://www.ajkp.hu) kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az OFI részére küldi meg postai úton
2011. május 27-ig.
(4) Az Igazgatóság, illetve az OFI az adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos határidõvel hiánypótlásra
hívja fel az igénylõt.
(5) A kiegészítõ támogatásra jogosult önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH azonosítóját és a kiegészítõ
támogatás összegét az Igazgatóság 2011. június 10-ig megküldi az OFI részére.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 52. szám 11779
(6) A kiegészítõ támogatásra jogosult önkormányzati fenntartó KSH-azonosítóját, megnevezését, a kiegészítõ támogatás
összegének adatait, továbbá a kiegészítõ támogatásra jogosult, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény megnevezését, KSH
azonosítóját és a kiegészítõ támogatás összegét az OFI 2011. június 27-éig nyomtatott és elektronikus formában
megküldi a miniszter részére.
(7) A miniszter az önkormányzati fenntartó (6) bekezdés szerinti adatait – ellenõrzés után – utalványozás céljából
2011. július 4-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A kiegészítõ támogatást a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet
5. cím „Központosított elõirányzatok” alatti forrás terhére a 2011. év július havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(8) Az OFI a kiegészítõ támogatásra jogosult igénylõvel 2011. július 15-éig közli a kiegészítõ támogatás összegét.
5. § (1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához támogatást (a továbbiakban: kollégiumi
támogatás) igényelhet az AJKP-ban résztvevõ igénylõ az általa fenntartott középiskolai kollégium vagy kollégiumi
intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmény kilencedik–tizenharmadik évfolyamos tanulói után, ha a
középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmény az AJKP
megvalósítására a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a szerinti intézményi pályázaton jogot szerzett, a
2010–2011. tanévben mûködteti az AJKP-t és vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában
meghatározott, a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet
5. számú mellékletében rögzített követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását.
(2) A kollégiumi támogatás összege legfeljebb 630 000 Ft/fõ/év a 2011–2012. tanévben idõarányosan 4 hónapra, a
2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra.
(3) A kollégiumi támogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.) OM
rendelet 5. számú mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi erõforrásokkal kapcsolatos
költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai
szolgáltatás nyújtására fordítható.
6. § (1) A kollégiumi támogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és
kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban az Igazgatósághoz,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az adatlapok OFI honlapjáról kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az OFI
részére
küldi meg postai úton 2011. június 15-éig.
(2) A kollégiumi támogatás igényléséhez mellékelni kell az 1. mellékletet, az 5. mellékletet, a 6. mellékletet és a – 14. §-ban
foglaltak szerinti – 10. mellékletet.
(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt megvizsgálja és – szükség esetén – öt
napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel az önkormányzati fenntartót. Az Igazgatóság az adatlapokat a hiánypótlást
követõen 2011. június 30-áig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlás elbírálásáról és a nem
továbbított igénylésrõl az Igazgatóság 2011. június 30-áig értesíti az önkormányzati fenntartót.
(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos határidõvel
hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját, valamint a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.
7. § (1) Az 5. § alapján benyújtott igények támogatásáról 5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság tesz javaslatot a miniszternek
2011. július 8-áig. A bizottságba a miniszter két fõt, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany
János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy fõt delegál. A döntés-elõkészítõ bizottság
ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.
(2) A miniszter az 5. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ támogatási igények alapul vételével a kollégiumi
támogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra tekintettel az 5. § (2) bekezdésében meghatározott keretek között
dönt.
11780 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 52. szám
(3) A kollégiumi támogatásra való jogosultság feltétele az OFI-val a 2010–2011. tanév vonatkozásában kötött
szerzõdésben foglaltaknak való megfelelés, ideértve a forrás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi
beszámoló, valamint a vállalt feladatok megvalósulásáról készített független monitori jelentés elfogadását.
(4) A miniszter a döntését a minisztérium honlapján 2011. augusztus 8-áig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI közli a
fenntartókkal.
(5) A kollégiumi támogatás utalványozásának feltétele, hogy a kollégiumi támogatást elnyert igénylõ és az általa
fenntartott intézmény az OFI-val 2011. augusztus 31-éig támogatási szerzõdést köt.
(6) Az (5) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját és a kollégiumi támogatás
összegét a miniszter 2011. szeptember 5-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a
Kincstár a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok” alatti forrás terhére a
2011. év szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
8. § (1) Az AJKP-ban részt vevõ igénylõ az általa fenntartott középiskola kilencedik elõkészítõ évfolyamos tanulói után
támogatást (a továbbiakban: középiskolai támogatás) igényelhet, ha a középiskola az 5. § (1) bekezdésében
meghatározott középiskolai kollégiummal vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú
intézménnyel a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú melléklete szerinti partneri együttmûködésrõl szóló
megállapodással rendelkezik és vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában és a 17/2004. (V. 20.) OM
rendelet 3. számú mellékletében meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását.
(2) A középiskolai támogatás összege legfeljebb 315 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tanévben idõarányosan 4 hónapra, a
2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra.
(3) A középiskolai támogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi
erõforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra,
eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható.
9. § (1) A középiskolai támogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és
kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban az Igazgatósághoz,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az adatlapok OFI honlapjáról kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az OFI
részére
küldi meg postai úton 2011. június 15-éig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási igényhez mellékelni kell
a) az 1. mellékletet, a 7. mellékletet,
b) az a 8. § (1) bekezdés szerinti megállapodást,
c) a 14. §-ban foglaltak szerinti 10. mellékletet.
(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt megvizsgálja és – szükség esetén –
öt napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel az önkormányzati fenntartót. Az Igazgatóság az adatlapokat a hiánypótlást
követõen 2011. június 30-áig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem
továbbított igénylésekrõl az Igazgatóság 2011. június 30-áig értesíti az önkormányzati fenntartót.
(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos határidõvel
hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját, valamint a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.
10. § (1) A 8. § alapján benyújtott igények támogatásáról 5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság 2011. július 8-áig tesz javaslatot a
miniszternek. A bizottságba a miniszter két fõt, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, és az Arany
János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy fõt delegál. A döntés-elõkészítõ bizottság
ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.
(2) A miniszter a 8. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ támogatási igények alapul vételével a középiskolai
támogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 8. § (2) bekezdésében meghatározott keretek között
dönt.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 52. szám 11781
(3) A miniszter a döntését a minisztérium honlapján 2011. augusztus 8-áig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI közli a
fenntartókkal.
(4) A középiskolai támogatás utalványozásának feltétele, hogy a középiskolai támogatást elnyert igénylõ és az általa
fenntartott intézmény az OFI-val legkésõbb 2011. augusztus 31-éig szerzõdést kötnek.
(5) A (4) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartók megnevezését, KSH-azonosítóját és a középiskolai támogatás
összegét a miniszter 2011. szeptember 5-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A középiskolai támogatást a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok”
alatti forrás terhére a 2011. év szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
3. A Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának
támogatása
11. § (1) A Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjához (a továbbiakban:
AJKSzP) támogatást (a továbbiakban: kollégiumi-szakiskolai programtámogatás) igényelhet az AJKSzP-ben részt vevõ
igénylõ az általa fenntartott középiskolai kollégiuma, kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú
intézmény vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: AJKSzP-ben részt vevõ intézmény) részére, ha az AJKSzP-ben részt
vevõ intézmény a 2007. évben vagy a 2008. évben meghirdetett, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a szerinti
intézményi pályázaton az AJKSzP mûködtetésére jogot szerzett, a 2010/2011. tanévben már mûködtette az AJKSzP-t,
valamint a 9. mellékletben foglalt szándéknyilatkozat aláírásával vállalja, hogy partneri együttmûködést valósít meg az
intézményi pályázatok alapján az AJKSzP mûködtetésére jogosult szakiskolákkal vagy szakiskolai intézményegységet
is mûködtetõ középfokú intézményekkel.
(2) Az az igénylõ, aki az AJKSzP-ben részt vevõ intézményt tart fenn, köteles az AJKSzP-ben részt vevõ intézmény alapító
okiratában, valamint az AJKSzP-ben részt vevõ intézmény helyi pedagógiai programjában az AJKSzP-t mint a
halmozottan hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségét szolgáló tevékenységet szerepeltetni.
(3) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatásra való jogosultság feltétele
a) az OFI-val a 2010/2011. tanév vonatkozásában kötött szerzõdésben foglaltaknak való megfelelés, ideértve a forrás
felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a vállalt feladatok megvalósulásáról készített
független monitori jelentés elfogadását, és
b) az igénylõ arra vonatkozó vállalása, hogy az általa fenntartott, az AJKSzP-ba a 2007–2008. és a 2008–2009.
tanévben bekapcsolódott kollégium a 2011–2012. tanév során két alkalommal az AJKSzP-ben résztvevõ
intézményben jó eredménnyel alkalmazott pedagógiai gyakorlatok átadása céljából munkakonferenciát szervez,
amelynek keretében hospitálási lehetõséget biztosít a régió érdeklõdõ kollégiumai számára.
(4) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatás
a) az igénylõ által fenntartott szakiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fõ/év a 2011–2012. tanévre idõarányosan
4 hónapra, a 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra,
b) az igénylõ által fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb 500 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tanévre.
(5) A (4) bekezdés b) pontja alapján egy évfolyamon maximálisan 25 fõ után vehetõ igénybe kollégiumi-szakiskolai
programtámogatás.
(6) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatás a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott
tevékenységekre, emberi erõforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és
támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható. A 46/2001. (XII. 22.) OM
rendelet 6. számú mellékletében meghatározott kiemelt tevékenységeket a szakiskola és a kollégium egyaránt köteles
megvalósítani.
12. § (1) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és
kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban az Igazgatósághoz,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az adatlapok OFI honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányát az OFI részére
küldi meg postai úton 2011. június 15-éig.
(2) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatási igényhez mellékelni kell
a) az 1. mellékletet, a 8. mellékletet és a 9. mellékletet,
11782 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 52. szám
b) a szakiskolák által elkészítendõ, az érintett kollégium ellenjegyzésével készült, a 2010–2011. tanévrõl szóló
szöveges elemzést,
c) a 14. §-ban foglaltak szerinti 10. mellékletet.
(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényeket megvizsgálja és – szükség esetén –
öt napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel az önkormányzati fenntartót. Az Igazgatóság az adatlapokat a hiánypótlást
követõen 2011. július 8-áig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem
továbbított igénylésekrõl az Igazgatóság 2011. július 8-ig értesíti az önkormányzati fenntartót.
(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos határidõvel
hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját, valamint a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.
13. § (1) A 11. § alapján benyújtott igények támogatásáról 5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság tesz javaslatot a miniszternek
2011. július 29-éig. A bizottságba a miniszter két fõt az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany
János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy fõt delegál. A döntés-elõkészítõ bizottság
ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.
(2) A miniszter a 11. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ támogatási igények alapul vételével a
kollégiumi-szakiskolai programtámogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 11. §
(4)–(5) bekezdésében meghatározott keretek között dönt. A miniszter döntését a minisztérium honlapján
2011. augusztus 19-éig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI közli a fenntartókkal.
(3) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatás utalványozásának feltétele, hogy a kollégiumi-szakiskolai
programtámogatást elnyert igénylõ és az általa fenntartott, az AJKSzP-ben részt vevõ intézmény az OFI-val legkésõbb
2011. szeptember 15-éig szerzõdést köt.
(4) A (3) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját és a kollégiumi-szakiskolai
programtámogatás összegét a miniszter 2011. szeptember 20-áig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus
formában megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A kollégiumi-szakiskolai programtámogatást
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 1. melléklet
IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok” alatti forrás terhére a 2011. év október havi nettó finanszírozás
keretében folyósítja.
4. Közös rendelkezések
14. § (1) A támogatási igényhez csatolni kell az igénylõ 10. melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési
tervvel.
(2) Az (1) bekezdést önkormányzati társulás esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvényben, valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben az egyes társulási típusoknál
meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki.
(3) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény a közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési
programja vagy pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.
15. § (1) A támogatás
a) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a költségvetési törvény 1. melléklet
XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás
elõirányzat terhére az 1. §-ban, az 5. §-ban és a 8. §-ban foglalt támogatások esetében 2011. szeptember 15-éig, a
4. §-ban foglalt támogatás esetében 2011. június 15-éig, a 11. §-ban foglalt támogatás esetében 2011. október
15-éig,
b) a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény esetében a költségvetési törvény 1. melléklet
XX. fejezet 20. cím 2. alcím 17. jogcímcsoport elõirányzat terhére év közben, legkésõbb november 30-áig
kerül folyósításra.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 52. szám 11783
(2) Ha az igénylõ az igénylési határidõt önhibáján kívül elmulasztotta, önkormányzati fenntartó az Igazgatósághoz,
a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az OFI részére igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidõtõl számított öt napon
belül.
(3) Az igazolási kérelemrõl a (2) bekezdésben meghatározott szerv három napon belül dönt. Az igazolási kérelemmel
együtt az elmulasztott igénylést is pótolni kell. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ.
(4) A támogatást – az (5) bekezdésben meghatározott eltéréssel – 2011. december 31-éig lehet felhasználni.
(5) A támogatás 2011. december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. június 30-áig lehet
felhasználni.
(6) A támogatásról
a) az önkormányzati fenntartó a 2011. évi költségvetésrõl szóló beszámolójában a központosított elõirányzatok
elszámolásait tartalmazó ûrlapon,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója a 2011. évi támogatásairól történõ elszámolása
keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó adatlapon,
c) a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény a 2011. évi költségvetésrõl szóló
beszámolójában a központosított elõirányzatok elszámolásait tartalmazó ûrlapon
számol el.
(7) A (6) bekezdés szerinti elszámolásban kimutatott adatok valódiságát az igénylõnél, illetve a fenntartása alá tartozó és a
támogatási igénnyel érintett intézményeknél analitikus nyilvántartással és szakmai dokumentációval kell
alátámasztani.
(8) A támogatások az elszámolásnál nem vonhatók össze.
16. § (1) Ha a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, illetve a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem megfelelõen
használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatásról, vagy annak
meghatározott részérõl haladéktalanul köteles lemondani, és a támogatást vagy annak meghatározott részét
visszafizetni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója a székhelye szerint területileg illetékes Igazgatóságon keresztül a minisztérium költségvetési fejezete
részére, a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény közvetlenül a minisztérium költségvetési
fejezete részére fizeti vissza.
(2) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény visszafizetési kötelezettsége esetében a támogatást kamatokkal terhelten kell visszafizetnie.
A kamat mértéke a támogatás jogosulatlan igénybevételét jogerõsen megállapító döntés napját magában foglaló
naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.
(3) Ha a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmény visszafizetési kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, a visszafizetési
kötelezettség teljesítésének napjáig további késedelmi kamatot kell fizetnie.
(4) Ha a visszafizetendõ támogatás kamattal számított együttes összege, a késedelmi kamat és a jogosulatlan
igénybevétel miatti kamat együttes összege az ezer forintot nem éri el, a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartójának, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézménynek nem kell
visszafizetnie.
17. § (1) Ha az igénylõ 2011. május 31-éig az általa fenntartott intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával,
megszüntetésével összefüggõ döntést hoz, az e rendeletben foglaltakat a (2)–(6) bekezdésben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az igénylõ által fenntartott intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében (ideértve a helyi önkormányzati
fenntartású intézmény fenntartói jogának közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére
történõ átadását, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartói jogának önkormányzati
fenntartó részére történõ átadását) a fenntartó az érintett intézmény vonatkozásában nem nyújthat be támogatási
igényt.
(3) Az igénylõ által fenntartott intézmény jogutódlással történõ megszûnése, illetve átszervezése, fenntartói jogának
átadása esetén a támogatás felhasználása a jogelõd és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik,
ebben az esetben a támogatási igényhez a 11. mellékletet is csatolni kell. A megállapodás igénylõ által hitelesített
11784 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 52. szám
másolatát az önkormányzati fenntartó az Igazgatósághoz és az OFI-hoz, a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény az OFI-hoz köteles
benyújtani legkésõbb a fenntartói döntést követõ 15 napon belül.
(4) A kiegészítõ támogatás idõarányos része az intézmény megszûnéséig a jogelõd, azt követõen pedig – feltéve, hogy
a támogatás feltételeinek megfelel – a jogutódot illeti meg.
(5) A helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója részére történõ átadása, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója vagy a
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény fenntartói jogának helyi önkormányzat részére
történõ átadása esetén a támogatás a jogelõd részére kerül folyósításra, aki a támogatás idõarányos, havonként
folyósított részleteit köteles továbbadni a jogutódnak.
(6) A támogatás felhasználásáról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetben annak a fenntartónak kell elszámolnia,
aki a támogatást a megállapodás alapján ténylegesen felhasználja.
18. § (1) A pénzeszközök jogszerû felhasználását a Kincstár ellenõrzi. Az ellenõrzésekhez szükséges adatokat a Kincstár írásos
megkeresésére az OFI – a megkeresés az OFI-hoz történõ beérkezésétõl számított – 10 munkanapon belül köteles a
Kincstárnak átadni.
(2) A támogatás céljának szakmai megvalósulását és a pénzeszközök jogszerû felhasználását az OFI a helyszínen is
jogosult ellenõrizni 2012. december 31-éig. Az OFI a támogatás felhasználásával kapcsolatos adatszolgáltatást és a
helyszíni ellenõrzést – a Kincstár egyidejû értesítése mellett – írásban kezdeményezi.
(3) A támogatást elnyert igénylõtõl a támogatás folyósítását követõ három évig a támogatás céljának szakmai
megvalósulására vonatkozóan az OFI tájékoztatást kérhet és azt – elõzetes egyeztetés alapján – a helyszínen, illetve a
támogatott fenntartókkal kötött szerzõdés szerinti módon is jogosult ellenõrizni.
(4) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények e rendelet szerinti pénzeszközök jogszerû
felhasználását a miniszter a helyszínen jogosult ellenõrizni.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

Olvass tovább: https://aokdsz.webnode.hu/news/megjelent-a-nefmi-25-2011-v-18-rendelete/

icon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtubeicon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtube